Luid applaus en Wilhelmus op kerkorgel voor zeven gedecoreerden uit de gemeente Aalten

– Burgemeester Stapelkamp was voor de dag waarop de lintjesregen viel al vroeg uit de veren. Voordat alle gedecoreerden naar de oude Helenakerk zouden komen om daar bij officiële gelegenheid de koninklijke onderscheiding in ontvangst te nemen, zocht de Aaltense burgemeester deze inwoners bij hen thuis op. Thuis werden ze verrast met de mededeling dat “het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om hen te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau”.

In totaal reikte burgemeester Stapelkamp zeven koninklijke onderscheidingen uit, waaronder een echtpaar, Bennie en Willemien Bruggink uit De Heurne, die zich, naar het oordeel van het Kapittel voor de Civiele Orden, ‘geruime tijd ten bate van de samenleving hebben ingespannen of anderen hebben gestimuleerd’. Allen werden ze benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Aan het einde klonk een landurig applaus en een luidklinkend Wilhelmus op het kerkorgel als blijk van waardering voor deze inwoners.

Een ongeveer volle oude Helenakerk met familie en vrienden van de gedecoreerden. – Foto: Gem. Aalten

Voor de jeugd, ondernemend Lintelo en puur sang besturen

Thea Nijland-Herder (59) uit Aalten (Lintelo) was en is al vele jaren een onmisbare vrijwilliger voor verschillende organisaties in Aalten en met name Lintelo. Zo mocht de Protestantse gemeente Aalten jarenlang rekenen op haar enthousiaste inzet bij allerlei activiteiten. Opvallend daarbij is haar inzet voor de jeugd en het ‘vertalen’ van de boodschap van het evangelie voor de jongere generatie. Ze organiseerde kindernevendiensten, had zitting in de Commissie Diensten voor Jong en Oud en was lid van de Jeugdraad, waar zij ook nog meehielp de diverse activiteiten te organiseren.

Thea Herder is een onmisbare vrijwilliger in met name Lintelo. – Foto: 1Achterhoek

Ook andere organisaties konden op hulp van Thea Nijland-Herder rekenen. Voor de Christelijke Jeugdclub Lintelo leidde zij met veel inzet en plezier clubavonden en organiseerde zij het jaarfeest. En bij Chr. Daltonschool De Klimop was zij als redactielid betrokken bij de schoolkrant.

Ook bestuurlijk kunnen anderen op Thea Nijland-Herder rekenen. Zo was zij mede-oprichter en secretaris van Ondernemend Lintelo en stond daar aan de wieg van de eerste ondernemersbeurs. Ook is zij, sinds 2014, secretaris van de Chr. Muziekvereniging Advendo in Lintelo. Hier verzorgt zij de contacten met andere muziekverenigingen, de gemeente, pers en andere belanghebbenden en is daarnaast verantwoordelijk voor de administratie, notulering en jubilarissen. Thea Nijland-Herder wordt geroemd om haar betrokkenheid, bereidwilligheid, inzet en persoonlijke aandacht die vaak haar bestuursfunctie te boven gaat.

De Heurne zonder de Brugginks is ondenkbaar

Bennie Bruggink (73) en Willemien Bruggink-Wensink (72) uit de Heurne zijn een echtpaar die al lange tijd hun steentje bijdragen aan tal van vrijwilligersactiviteiten. Zij betekenen veel voor Dinxperlo en de Heurnse gemeenschap.

Een koninklijke onderscheiding, een oorkonde en bloemen voor Bennie en Willemien Bruggink uit De Heurne – Foto: 1Achterhoek

Bij de Protestantse Gemeente Dinxperlo zijn zij graag geziene vrijwilligers, altijd bereid te helpen bij uiteenlopende vrijwilligersactiviteiten. Daarbij moet zeker worden genoemd hun betrokkenheid bij de werkgroep die de uitwisseling organiseerde tussen de kerkelijke gemeente met de gemeente in Heidenau. Die uitwisseling is gestart in de DDR-periode en het laatste bezoek was in 2018. Bennie en Willemien Bruggink hebben jarenlang de mensen in Heidenau bezocht en ondersteund in het gemeente-/kerk-zijn. Daarnaast zijn zij de kartrekkers voor de fiets- en wandeltochten voor de VVV; ze zetten de routes uit en controleren deze. En ze doen andere werkzaamheden bij de VVV, mevrouw achter de balie en meneer als gids/smokkelaar tijdens de Smokkeltochten.

Bennie Bruggink was, tot de beëindiging van het Paardenfonds drie jaar geleden, daar als secretaris/penningmeester actief. En voor Stichting ’t Olde Karrespoor, Fietspaden De Heurne e.o. is Bennie Bruggink al vanaf 2011 betrokken bij het onderhoud van diverse fiets- en wandelpaden.
Als bestuurslid, voorzitter en penningmeester van Heurns Belang heeft hij zich onvermoeibaar ingezet voor de Heurnse gemeenschap. Alle inwoners konden rekenen op zijn steun in termen van raad, maar vooral ook in daad bij zeer uiteenlopende zaken. Van cultuurhistorische zaken, bereikbaarheid, verkeersveiligheid, ontspannen en ontmoeten, medische noodvoorzieningen tot het betrekken van kinderen bij de gemeenschap. Concrete voorbeelden zijn er genoeg: het Oogstfeest, de Heurnse Slag, de aanleg van het glasvezelnetwerk, een veilig wandel- en fietspad, de AED-voorzieningen en trainingen en natuurlijk ook het Heurns Veld met kinderbestuur.

Willemien Bruggink helpt hem waar nodig en is onder andere verantwoordelijk voor het schoonhouden van het gebouw bij het Heurns Veld. Bij de Protestantse Gemeente Dinxperlo is Willemien Bruggink al jaren leiding oppas- en kindernevendienst en diaconaal medewerker, waarbij zij actief is in het mede-organiseren van kledingacties, ouderenmiddagen, kerspakkettenacties bij de werkgroep ‘Noodhulp’.
En ook de Huisvrouwen Gymnastiek mag ook nog steeds op haar inzet rekenen, als penningmeester en manusje van alles.

Van collectant tot diaken en van ‘de voetbal’ tot aan wielrennen

Martie Balke (71) uit Aalten is al ruim 40 jaar te vinden bij diverse vrijwilligerswerkzaamheden, veelal ook in bestuurlijke functies. Daarbij treedt hij zelden op de voorgrond, hij zet zich als vrijwilliger liever achter de schermen in. Bij de protestantse gemeente Aalten begon hij in 1977 als collectant, werd in 2008 (t/m 2016) kerkrentmeester en in 2019 diaken. Daarbij is hij al vanaf 1981 betrokken bij de Recreatiecommissie die ieder jaar in de zomervakantie kampweken organiseert voor kinderen, met als doel om hun een onvergetelijke week te laten beleven. Veelal zijn dat kinderen waarvoor een vakantie niet is weggelegd, om welke reden dan ook.

Martie Balke verricht veel vrijwilligerswerk voor de kerk het voetbal en het wielrennen – Foto: 1Achterhoek

Van 1981 tot 1995 was hij bestuurslid van AZSV, waarvan de laatste tien jaar als penningmeester. Bij het 40- en 50-jarig bestaan van AZSV, respectievelijk in 1988 en 1998, maakte hij bovendien deel uit van de jubileumcommissie.
In de periode 1997-2007 was Martie Balke bestuurslid en voorzitter van Stichting Gemeenschapshuis Aalten (activiteitencentrum de Pol).
Dankzij de bijdrage van Martie Balke als bestuurslid penningmeester van Sensa – Kanjers voor Kanjers Cyclingteam heeft de vereniging in de beginjaren grote stappen gezet qua professionalisering.
En nog altijd is hij betrokken bij diverse commissies van de toer-, wieler- en skeelervereniging De Peddelaars. Van de kascontrolecommissie tot aan de wedstrijdcommissie en van het regelen van de veldtoertocht, de Ronde van Aalten tot aan het meedenken bij de aanleg en onderhoud van de ATB route Achterhoek.

Vanaf 2016 is Martie Balke betrokken geweest bij de dagelijkse bezorging van warme maaltijden aan mensen met een (tijdelijke) beperking. Helaas stopte dit in 2020. Maar Martie Balke heeft samen met vier anderen de Stichting Tafeltje Dekje Aalten Dinxperlo De Heurne opgericht, begeleid en geregeld. Daarnaast nam hij het penningmeesterschap op zich wat hij tot op heden nog steeds vervuld. Ook is hij chauffeur/bezorger van de maaltijden.

‘Iedereen geïnteresseerd krijgen voor natuur en groen’

Zijn gedrevenheid kenmerkt Bert Hamers (75) uit Aalten voor iedereen geïnteresseerd krijgen in de natuur en groen. Als chef groen bij de gemeente Aalten ging Bert Hamers altijd voor dat stapje extra en offerde daar ook zijn vrije tijd voor op. Jaarlijks was hij druk met de boomplantdagen. Hij verzorgde lessen op basisscholen en in de avonduren gaf hij lezingen bij de vrouwenbond, jagers- en bijenverenigingen.
Na zijn pensionering zocht de een andere tijdsbesteding. In 2008 werd hij chauffeur voor het leerlingenvervoer bij Taxi Roelofsen. Hij nam dat werk erg serieus en zorgde ervoor dat de kinderen (vaak verstandelijk en lichamelijk beperkt) het naar hun zin hadden. Hij was als een opa voor hen en gaf hen veel vertrouwen.

In 1981 richtte Bert Hamers badmintonvereniging Shuttle Up ’81 op. Jarenlang heeft hij zowel volwassenen als jeugd getraind. Naast het voorzitterschap verzorgde hij de uitgave van het clubblad en was hij altijd op zoek naar sponsoren. De club bedankte hem voor zijn verdiensten met het erelidmaatschap.
Vanaf 2006 was hij ook penningmeester van vogelvereniging Kleur en Fleur. Hij zorgde voor de clubkas, organiseerde mede de tentoonstellingen met alles wat daarbij kwam kijken, en zorgde voor sponsoring door lokale bedrijven.
En tot slot kon ook de R.K. kerk St. Helena rekenen op de inzet van Bert Hamers als koster en collectant.

Van burenhulp tot mantelzorger

Vanaf eind jaren tachtig tot enkele jaren geleden was hij samen met zijn vrouw, mantelzorger van hun buren. De zorg ging dusdanig ver dat beiden gevraagd werden om voor zoon Jan, met het syndroom van Down, te zorgen als zij weg zouden vallen. Maar het verhaal werd anders, in plaats van zoon Jan bleef zijn vader alleen achter. Bert Hamers en zijn vrouw bleven voor hem zorgen.

Organiseren, creativiteit, accuratesse en bevlogenheid

Wim Brinkman (63) uit Aalten zet zich al veertig jaar vol passie in voor de gehandicaptenzorg. Hij is altijd bereid iets extra’s te doen, ook buiten werktijd. De cliënten staan bij hem voorop; ‘wat heeft de cliënt nodig om zo gelukkig mogelijk te leven’. Dat wat haalbaar is, regelt en verzorgt hij met veel plezier. Hij zorgt voor een alternatieve vierdaagse, een dagje uit naar de kerstmarkt, hij brengt cliënten naar familie in Duitsland of neemt ze mee naar hun geboorteplaats, omdat dit zoveel voor hen betekent. Kortom, mensen een fijne dag bezorgen, dat is wat Wim Brinkman het liefste doet.

Wim Brinkman geeft mensen met een handicap dagen met plezier. – Foto: 1Achterhoek

Ook Atletiekvereniging AVA’70 kan nog steeds rekenen op zijn inzet en hij staat ook daar bekend om zijn organisatietalent. Bij tal van activiteiten draagt hij zijn steentje bij. Een typetje spelen op feestavonden, clubgenoten klaarstomen in aanloop naar een marathon, als trainer geeft hij de juiste tips en aanwijzingen. Met zijn inzet en passie is hij een belangrijke schakel binnen de vereniging.
Hij draagt waar hij kan zijn steentje meer dan bij en is van alle markten thuis. Zijn nuchterheid, evenwichtigheid, zorgvuldigheid, accuratesse, creativiteit en bevlogenheid worden overall bestempeld als ‘energie(k)’.

De brandweer, vogels en zingend het leven door

Jan Ruesink (77) uit Aalten was een brandweerman pur sang. Maar liefst ruim 20 jaar (van 1978 tot 2000) was hij bij nacht en ontij beschikbaar om als brandweervrijwilliger bij de brandweer Aalten medeburgers in nood te helpen.
Vanaf 2006 kon vereniging de Oldblussers op zijn inzet rekenen. Eerst als vrijwilliger en van 2013 tot 2018 als voorzitter. Van het uitzetten van fietstochten en andere uitjes tot aan de bestuurswerkzaamheden en de brandkranencontrole.

Ook bij de Weidevogelvereniging Achterhoek kunnen ze rekenen op de hulp van Jan Ruesink. Hij is een gerespecteerd lid die sinds 2012 het platteland rond Aalten beheert als vrijwilliger.

Luid applaus en Wilhelmus op kerkorgel voor zeven gedecoreerden uit de gemeente Aalten – Foto: 1Achterhoek

Vanaf 1992 is Jan Ruesink zeer actief lid geweest van vogelvereniging Kleur en Fleur. Hij was altijd nauw betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse tentoonstelling. Het transport van materialen, het opbouwen van de volières en stellingen en het inrichten van de tentoonstelling, hij was altijd van de partij. Ook bij de jaarlijkse afsluiting met fietstocht en barbecue was hij zeer betrokken. Vanaf 2017 werd Jan Ruesink secretaris en was onder meer verantwoordelijk voor het ledenbestand, de contacten met overkoepelende organisaties, het voorbereiden van vergaderingen, notuleren en archiefwerk.

In 2014 is Jan samen met zijn vrouw actief zingend lid geworden bij Gezelligheidskoor de Aladna’s. In 2020 werd hij voorzitter van het koor. Jan leidt het reilen en zeilen van het koor en is ook hier altijd zeer actief betrokken. Van het organiseren van fietstochten tot het regelen van leuke extraatjes met de Kerst.

Geschreven door 1Achterhoek op 2023-04-26 17:43:50


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.