Inspraakperiode ontwerp-Programma van Eisen OV-concessie geldt ook voor Arnhem-Doetinchem

DOETINCHEM – Gedeputeerde Staten heeft op 25 juni ingestemd met het ontwerp-Programma van Eisen voor de OV-Concessie Arnhem-Nijmegen-Foodvalley. Deze concessie loopt van eind juni 2026 tot eind 2036. Het ontwerp-PvE bevat de eisen waaraan een toekomstige vervoerder minimaal moet voldoen. Inspraak op het concept-PvE is mogelijk tot en met 28 augustus.

Nieuwe concessie

Het nieuwe concessiegebied omvat de huidige concessies Arnhem-Nijmegen en Veluwe-Zuid. De treindienst Arnhem-Doetinchem gaat over naar de nieuwe concessie Achterhoek-Rivierenland. De concessie heeft een looptijd van 10 jaar. De vervoerder wordt opbrengstverantwoordelijk, wat betekent dat de vervoerder de risico’s ten aanzien van kosten en opbrengsten loopt. De provincie verstrekt jaarlijks een exploitatiesubsidie.

Programma van Eisen

Het ontwerp-PvE bevat de eisen waaraan een vervoerder minimaal moet voldoen. Het gaat in op thema’s als het vervoerkundig aanbod, uitvoeringskwaliteit, duurzaamheid, marketing, tarieven, het betaalsysteem en sociale veiligheid. Er wordt onder andere gekozen voor een versterking van het hoofdnetwerk van het OV, alle bussen krijgen de RRReis-uitstraling en er komen meer medewerkers Service en Veiligheid. In het PvE worden minimumeisen gesteld aan de dienstregeling van de buslijnen. Inschrijvers worden gestimuleerd om meer dan de minimumeisen aan te bieden. Binnen de kaders die de provincie stelt heeft de vervoerder de vrijheid om het vervoer verder vorm te geven. Inspraak op het ontwerp-PvE is mogelijk t/m 28 augustus. Het format hiervoor is te vinden in de bijlage van dit persbericht.

Zero Emissie

In het Landelijke Bestuursakkoord Zero Emissie Busvervoer uit 2016 is de doelstelling opgenomen dat vanaf 2025 alle nieuwe bussen die instromen zero emissie moeten zijn, en vanaf 2030 alle bussen. Bij deze doelstellingen is afgesproken dat de transitie naar zero-emissiebusvervoer niet ten koste mag gaan van de reiziger en daarmee de dienstverlening. Provincie Gelderland wil zo snel mogelijk toewerken naar zero emissie, maar wel op een uitvoerbare en financieel verantwoorde manier. In het ontwerp-PvE zijn de doelen uit het landelijke akkoord niet als harde eis opgenomen voor de toekomstige vervoerder in verband met de netcongestie in Gelderland.

Remises in het concessiegebied beschikken niet over de juiste aansluitingen om grote aantallen bussen op te laden. De netbeheerder Tennet geeft aan dat het nog jaren duurt voordat er ruimte is voor nieuwe aansluitingen. Ook krijgt het OV geen prioriteit in het Codebesluit de ACM gaat toepassen bij de wachtlijsten voor nieuwe aansluitingen. Momenteel vindt wel nog een onderzoek plaats door TenneT en Liander waarin wordt gekeken of er maatwerk mogelijk is. Omdat de garantie in haalbaarheid er momenteel niet is, heeft de provincie de landelijke doelstelling rond zero emissie niet in het ontwerp-PvE meegenomen. De oplossing is meer flexibiliteit in te bouwen door meer tijd te nemen voor zero emissie.

Fasering

De Trolleybussen in Arnhem zijn zero-emissiebussen en deze blijven. Op de verbinding Arnhem – Wageningen – station Ede-Wageningen, de Rijnlijn, is de ambitie om dit aantal uit te breiden. Voor de overige bussen wordt de mogelijk geboden om bij de start van de concessie te kiezen voor het inzetten van bestaande bussen maar ook voor nieuwe bussen die rijden op groen gas. Groen gas is CO2-neutraal en komt onder andere uit gft-afval, mest en slib. Vanaf 2030 moet elke nieuwe bus die instroomt in de concessie zero emissie zijn, er mogen dan ook geen dieselbussen meer rijden. Het blijft uiteraard mogelijk om voor 2030 nieuwe zero-emissiebussen aan te bieden als aanvulling op de trolleybussen als de vervoerder daarvoor kansen zien.

Vervolg

De inspraakperiode loopt tot en met 28 augustus. Ook gaat de provincie met vervoerders in gesprek via een marktconsultatie. Daarna wordt het ontwerp-PvE waar nodig aangepast. Gedeputeerde Staten stelt vervolgens het definitieve Programma van Eisen vast. De inschrijvingsperiode voor deze aanbesteding zal in de tweede helft van november 2024 starten. Inschrijvers krijgen dan ongeveer vijf maanden de tijd om een aanbieding te doen. Voor de zomer van 2025 is bekend wie de nieuwe vervoerder wordt. De concessie start op 28 juni 2026.

Geschreven door Redactie 1Achterhoek op 2024-07-02T06:57:55+02:00


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.