Coronacrisis niet meer dan glooiing in Achterhoekse economie, wel zorgen over knellende arbeidsmarkt

– Een knellende arbeidsmarkt die nog krapper is dan het vorige jaar, maar tegelijkertijd laten de positieve ontwikkelingen in de Achterhoekse economie zien dat de Covid19-crisis vooralsnog niet meer dan een glooiing is geweest. Dit is tegengesteld aan de Nederlandse economie die duidelijk een dip kende. Dit alles blijkt uit de gegevens van de Achterhoek Monitor die tijdens het jaarcongres in de DRU werd gepresenteerd.

De Achterhoek Monitor geeft betrouwbare informatie over de ontwikkeling van de economie en het leven in de Achterhoek. De monitor bundelt beschikbare cijfers, kennis en geeft daar een juiste duiding bij. Jaarlijks wordt dit dashboard dat online staat, voorzien van nieuwe cijfers die beschreven worden in de jaarpublicatie. Het eerste exemplaar van de Achterhoek Monitor 2022/2023 werd vrijdag 9 december door stuurgroeplid en burgemeester Van Oostrum (BL) overhandigd aan Dirk Spannenburg van het ministerie van BZK en Joris Bengevoord, vicevoorzitter 8RHK Ambassadeurs en burgemeester gemeente Winterswijk. De Achterhoek Monitor beschrijft meerder thema’s. Het is voor de derde keer dat de Achterhoek Monitor gepresenteerd werd.

Trends op de arbeidsmarkt

De krapte op de arbeidsmarkt betreft nu alle sectoren en lijkt eerder van structurele aard dan van conjuncturele aard te zijn. Bovendien is deze krapte hoger dan in omliggende regio’s. Positief is dat steeds meer Achterhoekers binnen de regio werken; het aantal Achterhoekers dat buiten de regio werkt is tussen 2014 en 2020 met 2.400 afgenomen. Toch is de ‘pendelbalans’ nog altijd negatief; er werken meer mensen buiten de regio, dan van buiten de regio in de Achterhoek. Daarnaast valt op dat de arbeidsparticipatie toeneemt en deeltijders meer uren willen gaan werken.

Trends op de woningmarkt

De druk op de woningmarkt is hoog, wel is in de eerste helft van 2022 deze druk voor kopers iets afgenomen. In 2021 kon een koper nog kiezen uit 2,1 woningen. Inmiddels zijn dit 2,2 woningen. In een gezonde woningmarkt zou dit 6 á 7 woningen moeten zijn. De druk in de sociale huursector neemt echter nog wel toe. Met name die voor appartementen.

Bevolkingstrends

Het aantal inwoners stijgt sinds 2020. Dat komt omdat er meer mensen zich vestigen in de Achterhoek dan er vertrekken. In 2021 was dit een positief saldo van 1.234 mensen. De natuurlijke aanwas in de Achterhoek is negatief: jaarlijks sterven er meer mensen dan er geboren worden in de Achterhoek. Gosselink: “Positief is dat onder de nieuwkomers ook een groot aantal arbeidskrachten zitten, die we hard nodig hebben.” Ruim de helft van de nieuwkomers is tussen de 30- 60 jaar.

Achterhoek kent grote toegevoegde waarde

In de Achterhoek wordt flink in machines en digitalisering geïnvesteerd, waardoor met minder werknemers meer werk verzet wordt. Positief is dat in de Achterhoek de toegevoegde waarde (winst) per baan in een flink aantal sectoren is toegenomen. De Achterhoek blijkt met vijf clusters een sterke ontwikkeling te kennen ten opzichte van omliggende regio’s. Emmeke Gosselink: ”We zijn positief verrast met de gunstige cijfers in toegevoegde waarde. In de Achterhoek zetten we sterk in op digitalisering, dit helpt om de economie stabiel te houden in de krappe arbeidsmarkt.”

Eerste SDG-Regio

In de Achterhoek Visie 2030, die in september dit jaar is vastgesteld, zijn vier overkoepelende SDG’s (wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen) opgenomen waaraan de Achterhoek, als eerste SDG-regio van Nederland, werkt. In deze monitor staan praktische voorbeelden en een eerste beeld hoe daar invulling aan gegeven wordt.

Wonen, werk en gezondheid belangrijk voor geluk

Uit recent onderzoek onder bijna 3.000 Achterhoekers blijkt dat wonen (zowel de woning als de woonomgeving), werk (zowel inkomen als werk-privé balans) en gezond¬heid het meest samenhangen met geluk. Het onderzoek laat zien dat kunnen rondkomen, een goede werk-privé balans en de algemene gezondheid nog aandacht vragen in de Achterhoek. Met name Achterhoekers die maandelijks geen geld overhouden zijn minder positief over hun geluk en gezondheid. Wel zijn we erg tevreden over onze woning, woonomgeving en werk. Dit is iets om te koesteren.

De Achterhoek Monitor is online in te zien.

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2022-12-10 15:11:28


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.