Hoog opgelopen zorgprijzen en kortingen van Rijk raken Winterswijk: bezuinigen en grote projecten uitstellen

– Prijsstijgingen in de zorg, hogere lonen, hogere rentes en hogere uitgaven in het sociale domein. En ook nog flink worden gekort op de algemene uitkering van het Rijk. Gemeente Winterswijk krijgt met een forse financiële tegenslag te maken. Daarom worden de investeringen in Wooow, een nieuw zwembad en een nieuwe school voor de buurtschappen voorlopig vooruitgeschoven en stelt ze een bezuiniging voor op de gemeentelijke organisatie. De school in Woold wordt wel aangepakt.

“De ingrepen zijn nodig om die mooie gemeente te blijven, waar het voor iedereen goed wonen, werken en recreëren is. De voorgestelde bezuinigingen zullen niet onopgemerkt blijven in Winterswijk”, waarschuwde wethouder financiën Sandra Metaal. “We hebben vertrouwen in de veerkracht van iedereen in de gemeente Winterswijk om voor elkaar te zorgen en elkaar te helpen. Want Winterswijk zijn wij samen.”

Het college van burgemeester en wethouders presenteerde op donderdag 28 september de meerjarenbegroting 2024-2027. Met zachte woorden werd deze ingeleid: “Winterswijk is een prachtige gemeente met een hoog voorzieningenniveau, waar het fijn wonen, werken en recreëren is. Theater de Storm, Boogie Woogie, het SKB, Zwembad Jaspers en ons centrum maken dat Winterswijk met recht de centrumgemeente van de Oost-Achterhoek genoemd mag worden”, zo bracht de gemeente Winterswijk de boodschap.

Gemeente Winterswijk wil eerst meer zicht krijgen met wat het Rijk voor heeft met de gemeenten. Dat er minder geld uit Den Haag zal komen, dat is duidelijk. Maar hoeveel minder is voorlopig onvoorspelbaar.

“Het college vindt het belangrijk De Storm, Boogie Woogie, het ziekenhuis en zwembad Jaspers, ondanks financiële tegenwind, in stand te houden. Evenals het behouden van een sociale basis voor de meest kwetsbare inwoners, waardoor iedereen mee kan doen aan onze samenleving. Het college stelt de gemeenteraad voor om de komende jaren ambities te temporiseren.” Op 31 oktober en 2 november besluit de gemeenteraad over de begroting. Scherpe keuzes zijn daarom voor de komende jaren noodzakelijk, aldus het Winterswijkse college. Winterswijk wil haar vat terugkrijgen op de enorm gestegen kosten in de zorg. Bij de regionale inkoop van zorg met de collega-gemeenten moest er flink geld bij, 25 tot soms 80 procent omdat de tarieven zijn gestegen.

Waar de gemeente Winterswijk niet op wil bezuinigen zijn de verschillende woningbouwplannen die er liggen, ook aan het Weurden die een combinatie zouden vormen met het nieuwe cultuurcentrum Wooow welke nu vooruit is geschoven. Het opknappen van de Hakkelerkamp (Winterswijk-Oost) gaat in deze fase ook gewoon door. Daarentegen blijven de subsidies aan verenigingen en instellingen voor 2024 op het niveau wat ze nu zijn en wordt er minder uitgegeven aan het onderhoud voor wegen en het bermbeheer.

“Om de financiële uitdaging aan te pakken, heeft het college zorgvuldig gekeken naar het geld en de activiteiten. Dit heeft geleid tot een pakket aan maatregelen. Daarnaast stelt het college een bezuiniging voor op de gemeentelijke organisatie. Alle maatregelen hebben geleid tot een sluitende conceptbegroting voor 2024. Hierbij stelt het college de raad voor om eerder gemaakte afspraken en ambities te herzien en grote nieuwe investeringen door te schuiven.”

Toekomst meerjarenbegroting

Naast dit maatregelenpakket onderzoekt het college mogelijkheden voor besparingen op de langere termijn om ook de begroting vanaf 2026 sluitend te krijgen. Om zo op langere termijn niet alleen de strikt noodzakelijke maar ook de gewenste investeringen te kunnen doen. “Het college kijkt hierbij naar het beheersen van de oplopende kosten in het sociaal domein. Daarnaast richten we ons op de gemeentelijke organisatie. Door het moderniseren van processen en systemen, met aandacht voor kwaliteit en nauwkeurigheid, verhogen we onze dienstverlening en zijn we klaar voor de toekomst. Verder investeren we ook in onze medewerkers.”

Naast de besparingsmaatregelen, gaat de gemeente Winterswijk in 2024 ook aan de slag en werkt aan de volgende zaken: het ontwikkelen van een gebiedsplan binnen het project Vitaal Platteland, de locatiekeuze van het bedrijventerrein, het vergroenen en aantrekkelijk maken van het winkelgebied in de Wooldstraat, de ontwikkeling van de omgevingsvisie en woningbouw aan onder andere de Narcisstraat en de Rikker. “Onze kwetsbare inwoners blijven de zorg en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Daarnaast blijven we werken aan de samenwerking met Duitsland in de EUREGIO en willen we nog meer Winterswijkse bedrijven kennis laten maken met de mogelijkheden van de INTERREG subsidies.”

Voor een sluitende begroting stelt het college voor de OZB voor inwoners en de toeristenbelasting te verhogen.

Besluitvorming gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 31 oktober en donderdag 2 november over de begroting. Inwoners, bedrijven en instellingen hebben donderdag 12 oktober tijdens de algemene raadscommissie de mogelijkheid om in te spreken over de begroting (dit is niet meer mogelijk bij de raadsvergadering op 31 oktober en 2 november). Insprekers kunnen zich uiterlijk donderdag 12 oktober voor 12.00 uur aanmelden bij de griffie, via griffie@winterswijk.nl.

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2023-10-02 13:38:21


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.